TM FARMER
ทองเหมาะ แจ่มแจ้ง
สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ สุพรรณบุรี
Your Subtitle text
รูปถ่ายทั่วไปจากสื่อ

วุฒิอาสา "เศรษฐกิจพอเพียง"
Post by ศิริวรรณ หวังดี พ.ศ. 2550
คุณลุงทองเหมาะ  แจ่มแจ้ง  เป็น "วุฒิอาสา" ที่เข้ามาร่วมงานและร่วมกันทำหน้าที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ดิฉัน ได้ไปรู้จักและร่วมศึกษาดูงานที่คุณลุงทำ ดังนั้น จึงอยากจะนำสิ่งดี ๆ ที่เป็น Best Practice ของตัวอนย่างเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จ, มีองค์ความรู้, มีหลักคิดในการดำเนินอาชีพ มาเล่าสู่กันฟังในรูปแบบของ "การอธิบายและบรรยายด้วยภาพประกอบ"

     1.  ที่อยู่ของ...คุณลุงทองเหมาะ  แจ่มแจ้ง นั้น ท่านเป็นคนอำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี

         

    2.  จุดเด่นของคุณลุงทองเหมาะ  แจ่มแจ้ง

         

         

     3.  ผลงานที่ท่านทำให้เกิดขึ้น

         

          

 

     4.  ช่วยเหลือสังคม "เป็นครู...ถ่ายทอดความรู้"

         

         

         

     5.  กิจกรรมที่ทำ

           เลี้ยงกบ

           ปลูกผัก         

         

           ทำนา

         

     6.  หลักคิดที่นำมาปฏิบัติ

         

         

           

          "นี่แหละ...ลุงทองเหมาะ  แจ่มแจ้ง"

         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย