TM FARMER
ทองเหมาะ แจ่มแจ้ง
สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ สุพรรณบุรี
Your Subtitle text

หลักสูตรการอบรมเกษตรอินทรีย์
1 ไร่แก้จนเศรษฐกิจพอเพียง

1. บรรยายและสาธิตการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ TM ทองเหมาะ (ชนิดแห้ง)

2. บรรยายและสาธิตการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์ TM ทองเหมาะ (ชนิดน้ำ)

3. เศรษฐกิจพอเพียง/1ไร่แก้จนการเกษตรแบบพอเพียง

4. เรียนรู้การทำปุ๋ยชีวภาพ

5. เรียนรู้และปฏิบัติการทำฮอร์โมนไข่

6. เข้าฐานเรียนรู้และปฏิบัติการทำน้ำมันไบโอดีเซล

7. ฝึกพูด ฝึกบรรยาย เปิดโอกาสให้ซักถาม

8. ปฏิบัติการคัดพันธุ์ข้าว

9. เรียนรู้พร้อมปฏิบัติการผสมพันธุ์ข้าว

10. เรียนรู้พร้อมปฏิบัติการทำไร่นาสวนผสม/ปฏิบัติการทำแปลงผักอินทรีย์

11. เรียนรู้พร้อมการทำสารขับไล่แมลง

12. ภาวะโลกร้อน

13. เรียนรู้พร้อมปฏิบัติการทำไข่เค็มจุลินทรีย์ TM / การทำจุลินทรีย์ประยุกต์

14. ปาท่องโก๋ สูตรชาววัง

15. เรียนรู้พร้อมปฏิบัติการเผาถ่านเก็บน้ำส้มควันไม้

16. แปรรูปผลิตภัณฑ์จากถ่านไม้ไผ่

17. การทำฮอร์โมนรกหมู

18. เข้าฐานเรียนรู้พร้อมปฏิบัติการทำยาดมสมุนไพร / คนมีน้ำยา

19. เรียนรู้พร้อมปฏิบัติการทำนาอินทรีย์

20. ประดิษฐ์เครื่องมือทางการเกษตร เครื่องฉีดพ่น/เครื่องตัดหญ้า