TM FARMER
ทองเหมาะ แจ่มแจ้ง
สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ สุพรรณบุรี
Your Subtitle text
รางวัลบุุคคลดีเด่นแห่งชาติ ปี 2556

ทองเหมาะ แจ่มแจ้ง พร้อมคณะบุคคลเข้ารับพระราชทานรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งชาติ ปี 2556 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต (สวนจิตรดา) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2557