TM FARMER
ทองเหมาะ แจ่มแจ้ง
สถาบันการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ชีวภาพ สุพรรณบุรี
Your Subtitle text
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พิธีพระราชทานปริญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2552 ครั้งที่ 24
 

 

นายทองเหมาะ  แจ่มแจ้ง        
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(พืชศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๔๘๗  ปัจจุบันอายุ ๖๖ ปี 

สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ   อาชีพทำนา   ประจำปี  ๒๕๔๙
ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ ๔ ของสภาการศึกษา  กระทรวงศึก
ษาธิการ และได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ของสถาบันการพัฒนาการเรียน
รู้เกษตรอินทรีย์  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑

     

                    
                   นายทองเหมาะ      แจ่มแจ้ง     เป็นต้นแบบของเกษตรกรในการทำเกษตรธรรมชาติ      เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านเกษตรกรรมและการพัฒนาพันธุ์ข้าว   เป็นผู้สนใจใฝ่รู้และศึกษาจากการปฏิบัติจริงด้วยตนเอง   จนได้รับการยอมรับ
และเชิญให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ไปทั่วประเทศ    เป็นผู้ทรงภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม  (ข้าว)  โดยใช้ภูมิปัญญา
ไทยเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการทำนาแบบอินทรีย์   คิดค้นวิธีการทำนาให้ได้ผลผลิตมาก
ขึ้น มีการดัดแปลง พัฒนา ปรับปรุง เครื่องจักร เครื่องมือทางการเกษตรให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในพื้นที่   มีการ
เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อใช้เองและผลิตสาร  ชีวภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำนา  ในด้านการคัดและผสมพันธุ์ข้าว ได้ใช้วิธี
คัดพันธุ์ข้าว   โดยการเพาะเมล็ดด้วยวิธีการแกะเปลือกออก  คัดเอาเมล็ดที่สมบูรณ์ไปเพาะขยายพันธุ์ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์
ที่สมบูรณ์สำหรับนำไปเพาะปลูกต่อไป  ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มในการทำเกษตรแบบอินทรีย์ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

                 นอกจากนี้  ยังเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะสูง มีความพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคม   มีความเป็นผู้นำและเป็นผู้ที่เสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีเครือข่ายกับชาวนาเป็นจำนวนมากที่จะช่วยประสานงานในการถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับชาวนา 
ช่วยต่อยอดความรู้แก่ลูกหลานชาวนา และจะเป็นกำลังสำคัญของมหาวิทยาลัยทั้งด้านการเรียนการสอน  การประสานงาน
กับเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและการพัฒนาศูนย์ข้าวสุวรรณภูมิต่อไป  

                 จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพทำนาแบบอินทรีย์  โดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านเกษตรธรรมชาติ
จนได้รับการคัดเลือกให้เป็นเกษตรดีเด่นของประเทศ  รวมทั้งได้ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน  สังคม และประเทศชาติ
โดยเสียสละและอุทิศตนเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตร  การทำนาและการพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่องตลอดมา
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  จึงเห็น  สมควรมอบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(พืชศาสตร์)   เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป